ENTREVISTA A; RAFAEL ORELLANO ÍÑIGO

 
 
   
 
 
  Domicili de Rafael Orellano Íñigo
   
  21 de Novembre de 2010
   
   
Rafael Orellano Íñigo


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

 

Benvolguts amics i amigues, hui podríem dir sense cap tipo d'erro, que és un dia de festa, puix nos trobem davant d'un home que a banda de ser un dels majors escultors de la nostra terra valenciana, és sense cap dubte un dels majors valencianistes i defensors de tot lo valencià, com ya haureu imaginat, nos estem referint a Rafael Orellano Iñigo.

Benet – ¡Bon dia! És un orgull estar junt a vosté compartint uns minuts de sa vida.

Orellano – Lo mateix te dic.

Benet – Ara per començar per algun lloc, ho vaig a fer per a seua faceta d'escultor. ¿Cóm naixqué en vosté la necessitat de ser escultor?

Orellano – Naixqué en mi heretada de mon pare.

Benet – El monument a Antonio Ferrandis, el nostre benvolgut 'Chanquete' que es troba en el Passeig Marítim, és obra de vosté. De qué obres es troba més orgullós de quantes n'ha fet.

Orellano – Del Crist del Salvador i de Sant Vicent.

Benet – Ara anem a passar a una atra faceta de vosté que ha marcar sa vida. Vosté és un del membres fundadors del Grup d'Acció Valencianista (GAV) en 1977, i el seu primer president. ¿Quina valoració mos podria donar de la seua presidència?

Orellano – Posar en marcha el valencianisme, en acció. Apareixent a on faça falta.
 

 

Rafael Orellano Íñigo
Joan Benet y Carmen. Carmen es una gran anfitriona.
   

 

Benet – Després de vosté, foren presidents del GAV Pasqual Martin Villalva, Chimo Romero, Pere Aguilar, Juan García Sentandreu i actualment Manuel Latorre Castillo. ¿Cóm veu la trayectòria del GAV i el seu futur?

Orellano – Bona, sempre que manco discursos i més acció.

Benet – ¿Qué pot sentir un valencianiste com vosté fundador del GAV quan diuen que el Grup d'Acció Valencianista és un grup terroriste, com diuen ara molt a sovint en Internet?

Orellano – Pena… pero no preocupació, perque sabem quines són els autors i que no poden passar d’ahí.

Benet – En 2009, s'ha tornat a realisar un “Dumenge del Parterre”, encara que de vesprada. ¿Quins recorts té vosté d'eixos Dumenges del Paterre i quina opinió li mereix que es tornen a reviscolar?

Orellano – Els millors. Per a reviscolar-los se tenen que crear motius i convertir tota Valéncia en objectiu (els nous barris)

Benet – Vosté fon regidor per UCD en el any 1979, any que en el seu 9 d'octubre en la crema de les banderes podríem dir que marcaren lo que es denominà 'La Batalla de Valéncia'. ¿Qué recorts guarda d'aquells actes?

Orellano – L'invent de l’artefacte; els forats que li vaig fer a la cortina del salonet en proves i, els mèrits dels autors: Dos mesos entrenant-se, entre atres el fill major de Bayarri.
  

 

Rafael Orellano Íñigo
Carmen Carrasco luciendo el traje regional de Melilla y sosteniendo en su mano el estandarte de la Casa de Melilla en Valencia
  

 

Benet – Des del sí del Grup d'Acció Valencianista naixqué Unió Valenciana. ¿Qué ha segut d'aquella primigènia UV?

Orellano – La feu pols l'ambició política d’un personage que trepà a l’altar de la valenciania enganyant a tots i a sí mateix.

Benet – Ara, fa pocs anys, també des del sí del Grup d'Acció Valencianista, ha naixcut Coalició Valenciana. ¿Cóm veu el futur de CV? I ¿Quines diferències i semblances troba entre UV i CV?

Orellano – Coalició Valenciana pareix que du millor camí. De totes maneres, al poble valencià li fan falta estímuls catalanistes.

Benet – ¿Cóm veu el futur social, cultural i polític del Regne de Valéncia?

Orellano – Cómodo, per falta de eixos estímuls que dia adés.

Benet – Ara si em permet, li vaig a fer un parell de preguntes en un to un tant més distes i relaixat. Si poguera llevar a un personage de l'història i que fòra com si mai haguera existit... ¿A quí triaria?

Orellano – Al “Trepa” el qual he nomenat en una pregunta anterior.

Benet – ¿Una bona paella de pollastre o un menjar exòtic que no se sap molt be qué és?

Orellano – La paella i l'Orchata.

Benet – En aplegar ad este moment, sempre deixe l'oportunitat a la persona entrevistada per a que puga dir tot allò que crega interessant compartir en tots mosatros i no li haja preguntat.

Orellano – Estimular el coneiximent de la nostra història i les seues virtuts.

Moltes gràcies estimat i benvolgut Rafael i moltes gràcies per haver-me atés i ¡cóm no!, per la seua amabilitat en contestar esta entrevista. Com sempre dic quede a la vostra disposició.
  

 

Rafael Orellano Íñigo
Carmen Carrasco Ramos. Porte y figura.

 

Rafael Orellano Íñigo
Carmen mirando ilusionada a su perrita Yasmín

Rafael Orellano Íñigo
Carmen en un acogedor rinconcito de su casa

Rafael Orellano Íñigo i Joan Benet
Carmen ama profundamente a los animales

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt