ENTREVISTA A; JOSÉ VICENTE FAYOS

 
 
   
 
 
  Passejant per Alfafar
   
  11 d'Octubre de 2009
   
   
José Vicente Fayos


Anar Arrere

Entrevistes

Inici

Benvolguts amics i amigues, hui nos trobem junt a un home jove expert en tècniques informàtiques i valencianiste fins a lo més profunt de les seues coradelles, hui amics i amigues, anem a entrevistar a José Vicente Fayos.

Benet – Benvolgut amic, ¿Comencem?

Fayos – Quant vullgues Joan.

Benet – Tu sempre has estat clavat en el món de l'informàtica, Internet i les noves tecnologies. ¿Quan i cóm naixqué en tu esta inclinació?

Fayos – Des de sempre, de fet ya des de nano solia agarrar els aparats de ràdio i diferents coses electròniques i desmontar-les, per a vore el funcionament, lo curiós és que després les tornava a montar, i seguien funcionant,

Benet – Com no podria ser d'una atra manera, has participat en el II Encontre de Noves Tecnologies en Llengua valenciana (ENTELV), ¿Qué ha significat per a tu esta participació?

Fayos – Per a mi ha segut importantíssim, puix és vital per al Valencianisme saber utilisar be les noves tecnologies ya que no tenen fronteres, aixina com són també una ferramenta molt poderosa, i utilisar-la per a fer possible que les conferències, charrades, i demés actes Valencianistes, tinguen la possibilitat d’arribar a tot lo món, per a d’eixa manera difondre més fàcilment i sense fronteres Nostra Cultura i Identitat Valencianes.

Benet – Des de fa molts anys, pertanys al Grup d'Acció Valencianista el qual t'ha fet recentment (vocal de noves tecnologies) ¿Cóm se du sobre les esquenes esta responsabilitat?

Fayos – Puix per a mi és tot un honor com un repte perque hui les noves tecnologies són el futur de la comunicació, i mosatros hem d’estar atents ad elles aixina com utilisar-les i esprémer-les puix el dia de demà serà vital.
  

  José Vicente Fayos
Passejant per Alfafar.
 
  Benet – També estàs realisant un curset en la sèu del GAV per a ensenyar les quatre directrius bàsiques a qui necessite manejar-se en un ordenador i en Internet. ¿Qué mos pots contar al respecte?

Fayos – Sí, la primera experiència ha sigut molt positiva, per que aquells que s'han quedat un poquet arrere en el domini d'estes tecnologies, donar-los la possibilitat de participar de manera 100% activa en elles, puix l’informació que actualment hi ha bolcada en Internet és tremenda, i és important que tots el Valencianistes puguen accedir ad ella.

Benet – Com a part integrant de la directiva del GAV, ¿Cóm se veu el mal nomenat, conflicte llingüístic?

Fayos – Crec que el conflicte llingüístic és realment un conflicte polític, puix és la política qui s'ha clavat i controla actualment la cultura. I tots sabem que la política de hui se basa tot en una gran mentira, i la cultura s'ha vist politisada enormement, de manera que tant l'identitat, com l'història que hui se dona en instituts i universitats està controlada per la política, i això dona peu a que siga tot una gran mentira.

Hui en dia, és trist que per a deprendre nostra autèntica cultura, sense manipulacions, u se tinga que alluntar de les universitats, puix està claríssim que està tot manipulat per la política, i a dia de hui és gens fiable l'informació de les universitats en el terreny cultural, de fet, incomprensiblement són permissius en continguts plens d'odi, com els de l’independentisme català, i totalment censuradors, en atres continguts que estan basats en investigacions i documentació pel simple fet de chocar frontalment en les falses teories del pan-catalanisme.

Benet – Com home actiu dins del valencianisme, ¿Cóm veus l'àmbit polític valencià en estos moments?

Fayos Veig en esperança el futur, puix fer fi la cordura està sobreeixint per damunt de la mentira, hui tenim per fi una opció política que no se basa ni en la mentira ni en l’odi a lo Valencià, sino tot lo contrari, en l'amor i la veritat històrica.

Benet – ¿I l'àmbit polític d'Espanya?

Fayos Ha de ser respectuosa en la Constitució Espanyola, pero per damunt de tot fidel a nostra Identitat Valenciana. Hui en dia està clar que eixa lluita contra les manipulacions i les mentires pancatalanistes ya no és a soles nostra, és evident que han afectat de manera molt perillosa a la política Espanyola, i és una lluita que han agarrat com a pròpia el restant d'Espanyols, perque ya no a soles mos afecta a mosatros sino que ara afecta a Tots els Espanyols.

Ara és moment d'unir forces i lluitar conjuntament contra l'odi pancatalaniste, perque s’ha de tindre en conte que qui mos ha fet mal no han sigut els Espanyols, sino els polítics que per interessos propis han tirat a perdre l'estat de dret aixina com l'economia i casi també a la justícia.
    

 

José Vicente Fayos
Sempre en un esperit jove, pero molt gran.
 

 
Benet – Dins de l'àmbit de la joventut a on a hores d'ara estàs enclavat, ¿Cóm veus el món de les joventuts valencianistes? ¿Cóm veus l'àmbit de les Joventuts del GAV? ¿Hi ha un renàixer de valencianitat entre la gent jove?

Fayos Clarament, pero no crec que estigam ya en un renàixer, més be en una creixcuda imparable, perque lo que ensenyem es la veritat històrica, ensenyem als Valencians a tindre un gran Amor Propi, senzillament perque els diem que som Valencians, que nostra història és impressionant, que nostra Llengua fon la primera en tindre un Sigle d'Or.

Principalment mos trobem en gent Valencianista pero que té un trement complex d'inferioritat, pel simple fet que en els instituts i coleges, els ensenyen una història manipulada de manera salvage, a on se’ls intenta clavar en lo cap que els Valencians no tenim ni història, ni Llengua, ni res, quant és més que evident que som una de les cultures més importants de tot lo món.

Benet – Ara en el teu permís, et vaig a fer un parell de preguntes en un to un tant més coloquial. ¿Una dòna és una verdadera dòna quan esta té...?

Fayos – D'entrada no entenc massa be la pregunta, pero dir-te que tant una Dòna com un Home han de tindre consciència pròpia com a Persones que són, cada u ha de tindre un concepte respectuós en l'atre sexe, és qüestió d’entendre els principis de l'atra persona, tinga els que tinga, sempre que esta atra respecte els de la que té enfront. A soles d'eixa manera arribarem a un concepte real d'igualtat. Ni totes les Dònes són iguals, ni tampoc els Hòmens, el secret és entendre singularment u a l'atre.

Ans que tot, som persones racionals, i qualsevol distinció en este concepte és discriminatori en qualsevol dels sexes.
    

  José Vicente Fayos i Joan Benet
José Vicente Fayos i Joan Benet
 
 

Benet – Si te tocaren 1.000.000 € lo primer primer que faries seria...

Fayos – Primer de tot guardar-los be, i després ya vore de quina forma els utilise millor, encara que bona part d'ells els destinaria a fer Valencianisme.

Benet – I ara com sempre faig en tots els entrevistats, et vaig a concedir la paraula per a que nos digues tot allò que estimes oportú compartir en tots mosatros i no t'haja preguntat.

Fayos – Crec que el secret dels Valencians és que som un poble molt Noble, que realment té un concepte de poble tolerant, treballador, i una cultura impressionant, el principal problema és que tot això se basa en una impressió, en un concepte intuïtiu, puix els Valencians sabem que tenim una consciència com a poble molt gran, pero que no la coneixem, i això crea dubtes i complexes molt perillosos, pero encara aixina sabem que la tenim. Yo els diria ad eixos Valencians que creuen pero no saben la realitat tan important de nostra identitat, que la busquen, que vinguen a nostres conferències, puix és la millor manera que tenim els Valencians de donar-mos conte de la categoria tan gran que tenim com a poble, d'un poble Valencià que ans de tot, hem sigut Lleals a nostra gent, a nostres arraïls, pero sense deixar de ser un poble tolerant, treballador i sensat. Els Valencians tenim una massa gran història com per a deixar que mos la furten.

Benet – Moltes gràcies per la teua amabilitat i per les teues respostes, i com sempre dic, quede a la teua disposició.

Fayos – Moltes gràcies Joan, per l’entrevista, i sàpies que yo també quede a la teua per a lo que vullgues.
 

 

José Vicente Fayos
José Vicente Fayos
 

José Vicente Fayos
¿Quines coses estaran passant pel seu cap?
 

José Vicente Fayos
Sempre al costat de tot i de tots.

 
 

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt