JOAN BENET RODRÍGUEZ i MANZANARES

 
   

 
  Data de Publicació
Dilluns
18 de decembre de 2006
   
  Artícul 008
   
  Anar a l´Inici
 
   
   
ARTÍCUL
 
 
MÉS ALLÀ DE LES NORMES D'EL PUIG
 

Volguts amics, he rebut últimament varis correus-e dient-me o reprochant-me que hi ha qui no escriu com yo ho faig, pero que ells no son catalanistes, com eixemple per a ilustrar este text vullc ficar esta direcció Uepb, del forum de la R.A.C.V. i és una resposta a un mensage meu.

Hem de tindre present, i molt clar, que una cosa són les Normes d'El Puig, que són les normes mediant les quals és regula el valencià, la forma de puntuació, l'ordenació correcta de les paraules per a construir frases, la forma d'accentuació, la forma correcta d'escriure en valencià, o siga, l'ortografia valenciana, pero una atra cosa molt diferent són les paraules que s'utilisen per a desenrollar eixa ortografia.

Per ad unes mateixes normes d'escritura és poden utilisar distintes paraules, és el cas dels sinònims, que encara que siguen paraules que s'escriuen i pronuncien de forma diferent, signifiquen lo mateix i és poden utilisar indistintament en la frase sense que açò canvie les normes de puntuació o l'ortografia utilisada.

Una atra cosa son els estrangerismes, que són paraules que provenen d'uns atres idiomes i que per moda, o qualsevol atre motiu substituïxen de forma tàcita i consentida a les autòctones de l'idioma, sense que estes facen variar les normes d'ortografia utilisades.

En açò tenim clar que és pot usar Les Normes d'El Puig, pero estar utilisant paraules catalanes per a desenrollar les mateixes, (Un eixemple clar de lo que estic dient és l'única resposta obtesa del registre d'entrada de la Presidència de la Generalitat Valenciana, la qual en dos llínies, utilisa cinc mil paraules autèntiques catalanes. Una vergonya que el govern valencià vullga fomentar el català des del mateix cor de les seues institucions)

Açò vol dir amics meus que no tot consistix en utilisar les Normes d'El Puig, sino en saber triar be les paraules a utilisar, per eixemple.:
 

 Paraules Valencianes  Paraules Catalanes  Paraules Castellanes
 Servici  Servei  Servicio
 Este  Aquest  Este
 Chic  Noi  Chico
 Xàrcia  Xarxa  Red
 Granera  Escombrera  Escoba
 Pardal  Ocell  Pájaro
 Vesprada  Tarda  Tarde
 Colege  Col.legi  Colegio
 Pronte  Aviat  Pronto
 En  Amb  Con / En
 Yo  Jo  Yo
 Vos  Us  Os
 Ací  Aquí  Aquí
 ...  ...  ...

 
 
Usuaris en llínea Grup LLVS   -   Octubre 2006 Amunt